مدیریت فرآیند کسب و کار

مدیریت فرایند کسب و کار (BPM)

یك فرآیند مجموعه‌ای از تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌هایی می‌باشد که به منظور تبدیل یك ورودی مشخص به یك خروجی اجرا می‌شود. بعبارت دیگر فرایند جریان کار را در خلال یك سازمان تعریف می‌کند که با یك ورودی آغاز و با یك خروجی خاتمه می‌یابد. مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) رويكردي است نظامند به منظور شناسايي، طراحي، اجرا، مستندسازي، پايش و اندازه‌گیري فرآيندهاي كسب و كار خودكار و غیرخودكار كه منابع را با اهداف راهبردی سازمان همراستا مي‌سازند.

مراحل پیاده‌سازی مدیریت فرایند کسب و کار (BPM) در سازمان

 • گام 1: تعهدسازی
  • تعیین جهت استراتژیک
  • مسطح‌سازی ساختار سازمان
 • گام 2: آماده‌سازی
  • فرهنگ‌سازی سازمان
  • انتخاب بستر و زيربناي مناسب تكنولوژي مديريت فرآيند شامل CaseTools و BPMS
  • تعیین فرآيندهاي جاري كسب و كار
 • گام 3: تحلیل فرآیند موجود
  • استفاده از روش‌های کیفی و یا روش‌های کمی
  • انطباق فرایندهای وضعیت موجود با برترین روش‌های (BestPractice) مشابه
 • گام 4: طراحی فرآیند
  • طراحي بهينه فرآيند كسب و كار
  • ساخت پیش‌الگو Prototype فرآیند
  • كامل نمودن طراحي دقيق فرآيند
 • گام 5:  پياده سازی فرآیند
  • طراحی مستندات آموزشی و مستندات راهنمای کاربران
  • ساخت فرایند در BPMS یا هر ابزار مناسب دیگر
  • اجرای برنامه نرم‌افزاری در یکی از واحدها
 • گام 6: بازنگری و بهبود
  • بازبینی عملکرد فرآیند
  • جمع آوری اطلاعات آماری
  • پایش و بهبود فرآیندها

 

مزیت رقابتی ما:

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با ما از WhatsApp