نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد کارکنان یکی از مهم‌ترین اقدامات مدیریت منابع انسانی است زیرا تا چیزی قابل سنجش و ارزیابی نباشد قابل مدیریت نیز نخواهد بود. رویکرد پیشنهادی ما ارزیابی ترکیبی از شایستگی‌ها و شاخص‌های عملکردی است که بصورت یک بسته نرم افزاری کامل توسعه داده شده است.

شایستگی‌های مورد نیاز مشاغل با استفاده از نرم‌افزار مدل‌سازی شایستگی مشاغل تشریح شده در این سایت قابل استخراج است. شاخص‌های عملکردی نیز با توجه به ماموریت هر واحد سازمانی قابل استخراج است. ارزیابی شایستگی‌ها می‌تواند تنها توسط سرپرست مستقیم  یا با ا ستفاده از رویکرد  ارزیابی 360 درجه توسط سرپرست مستقیم، همردیفان، کارکنان زیرمجموعه و مشتریان انجام شود. ارزیابی 360 درجه این امکان را فراهم می‌سازد تا فرد ارزیابی‌شونده نقاط قوت و ضعف خود را از نگاه ذی نفعان اصلی خود به خوبی درک کند. طی گزارش منتشره در مجله فورچون بیش از 90 درصد از 1000 شرکت موفق آمریکا از روش ارزیابی 360 درجه استفاده می کنند. با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد فردی نرم‌افزار مربوطه برای انجام ارزیابی و تحلیل و ارائه گزارش‌های بازخورد فردی توسعه داده شده است و در چندین سازمان طی سالیان است که مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

جهت اطلاعات بیشتر در خصوص این نرم افزار و مشاهده نمونه خروجی‌های نرم‌افزار این فایل را ببینید.

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با ما از WhatsApp