خدمات مشاوره ای- کارگاهی

فهرست کارگاه های تخصصی که ارائه می شود و سرفصل آنها به شرح زیر است:

كارگاه ارزیابی 360 درجه

   1. مقايسه روش‌هاي ارزيابي سنتي و روش‌هاي ارزيابي مبتني بر چند منبع
   2. تعريف ارزيابي 360 درجه
   3. آمادگي سازمان براي انجام ارزيابي 360 درجه
   4. تعاريف، مولفه‌ها و رويكردهاي شايستگي مديران
   5. انواع مدل‌هاي شايستگي در سازمان‌هاي مختلف
   6. روشهاي تدوين مدل شايستگي مديران
   7. طراحي ابزار سنجش شايستگي
   8. طراحي شبكه ارتباطات سازماني
   9. طراحي فرايند و تدوين سند خط مشي
   10. نرم‌افزار شايستگي سنج 360 درجه آوا (AVA 360)
   11. طراحي گزارشات بازخورد فردي و مديريتي
   12. بررسي يك نمونه واقعي ارزيابي 360 درجه (Case Study)

کارگاه آموزشی AC&DC

   1. كليات و اصول كانون ارزيابي
    a. تعريف كانون ارزيابي
    b. تاريخچه كانون ارزيابي
    c. ضرورت كانون ارزيابي در نظام هاي مختلف منابع انساني
   2. استانداردهاي كانون ارزيابي
    a. عناصر اصلي كانون ارزيابي
    b. طبقه بندي رفتاري
    c. تكنيك هاي ارزيابي
    d. سند خط مشي كانون ارزيابي
   3. كلياتي در مورد مدل شايستگي
    a. تعريف شايستگي
    b. ابعاد شايستگي
    c. مدل شايستگي
    d. چهارچوب مدل هاي شايستگي
   4. تدوين مدل شايستگي
    a. روش شناسي تدوين مدل شايستگي
   5. انواع ابزارهاي كانون ارزيابي
    a. آزمون هاي مداد كاغذي
    b. انواع مصاحبه
    c. شبيه سازي (ارائه مطلب، بحث گروهي، ايفاي نقش و …)
   6. كلياتي در مورد سنجش و اندازه گيري
   7. جمع بندي ارزيابي (Wash Up

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با ما از WhatsApp