استراتژی منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی با یکپارچه‌سازی و پیوستگی مدیریت منابع انسانی به استراتژی کسب و کار و سازگاری و تطبیق مدیریت منابع انسانی با کلیه سطوح سازمان نقش مهمی را در ایجاد یکپارچگی اقدامات مدیریت منابع انسانی ایفا می‌نماید. در دیدگاه مدیریت استراتژیک منابع انسانی، اثربخشی سازمان در صورتی قابل دستیابی است که از انطباق و یکپارچگی مستحکم میان استراتژی های کسب و کار و مدیریت منابع انسانی اطمینان حاصل شود. مدیریت استراتژیک منابع انسانی یکپارچگی عمودی و افقی اقدامات مدیریت منابع انسانی را ممکن می‌سازد.

با عنایت به اینکه همه اقدامات مدیریت منابع انسانی به یکباره قابل بهبود و اصلاح نیستند لذا اتخاذ یک رویکرد مرحله‌ای و تکاملی ضروری است. الگوی تکامل قابلیت نیروی انسانی نظام یکپارچه‌ای از مدیریت منابع انسانی مستقر می‌کند که از طریق تدوین و اجرای تدریجی برنامه‌های بهبود منابع انسانی به تکامل آن کمک می‌کند. در این زمینه ابزارهایی (ابزارهای ارزیابی فرایند) برای ارزیابی کیفیت فرایندهای مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها نیز طراحی شده است. این ابزارها به پیاده‌سازی یک برنامه بهبود مستمر به منظور پشتیبانی از وظایف مدیریت منابع انسانی در جهت تحقق اهداف تعالی آن از اهداف این ابزار است. با عنایت به مطالب فوق ما در تدوین استراتژی منابع با اتخاد توامان رویکرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی و رویکرد بهبود مدیریت منابع انسانی مرحله‌ای و تکاملی به دنبال خلق مدیریت یکپارچه منابع انسانی هستیم که در  شکل زیر نمایش داده شده است.

تلفیق مدیریت استراتژیک منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی تکاملی
تلفیق مدیریت استراتژیک منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی تکاملی

در ادامه و در شکل زیر مدل‌ها و روش‌های مطرح در مدیریت استراتژیک منابع انسانی و بهبود مدیریت منابع انسانی تکاملی رو نمایش می‌دهیم:

مدل‌ها و روش‌های مدیریت استراتژیک و تکاملی منابع انسانی
مدل‌ها و روش‌های مدیریت استراتژیک و تکاملی منابع انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با ما از WhatsApp