تعیین شکاف شایستگی (صلاحیت) بر اساس استاندارد ایزو 10015:2019

تعیین شکاف شایستگی (صلاحیت) بر اساس استاندارد ایزو 10015:2019

 

استاندارد  ISO 10015:2019، یک مستند راهنما در حوزه مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان سازمان‌هاست و فارغ از نوع و اندازه هر سازمان می تواند علاوه بر حوزه مدیریت کیفیت در سایر سیستم­های مدیریتی نیز مورد استفاده قرار گیرد. موفقیت سازمانها مستلزم مدیریت شایستگی و توسعه افراد در سطح سازمانی، تیمی، گروهی و فردی است. لذا طبق الزام این ایزو می‌بایست شکاف شایستگی (صلاحیت) در سطح سازمانی، تیمی و فردی تعیین و بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای تدوین و اجرا شود. گروه اندیشه‌سازان مدیریت با استفاده از نرم افزار مدلسازی شایستگی، اهداف راهبردی سازمان و همچنین نقش و مسئولیت‌ها به تعیین و ارزیابی شایستگی‌ها می‌پردازد.

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با ما از WhatsApp