طراحی ساختار سازمانی

مقدمه

 به طور کلی ساختار سازمانی به عنوان زیرمجموعه دومین اصل مدیریت، یعنی سازماندهی، راه یا شيوه ای است که به وسيله آن فعاليت های سازمانی تقسيم، سازماندهی و هماهنگ می شوند. سازمان ها، ساختارهایی را به وجود می آورند تا فعاليت های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و عملکرد اعضا را کنترل کنند. ایجاد یك ساختار با هدف استفاده بهينه از منابع انجام می پذیرد و مدیران ارشد سازمان باید در شروع کار، منابع در اختيارخود را به طور خاص هماهنک کنند و به آن الگویی مناسب ببخشند. هرچند بازنگری و یا طراحی ساختار جدید متناسب با تغییرات راهبردی از الزامات یکه سازمان پویا و مزیتی است، اما باید تأکيد کرد که در سازماندهی هيچ الگویی به عنوان بهترین راه وجود ندارد که در تمام سازمان ها یا موقعيت ها عملی باشد. به منظور طراحی ساختار مناسب لازم است دو دسته عوامل ابعاد ساختاری و ابعاد محتوایی را در نظر گرفت و از طریق ابزار مربوطه اندازه گیری، تحلیل و ساختار مناسب را انتخاب نمود (شکل زیر).

 

 انواع ساختار سازمانی

مراحل اجرایی انتخاب و طراحی ساختار سازمانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با ما از WhatsApp